ความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลนิตา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๔
โดย นายแพทย์สันต์ และนางประไพ สิงหภักดี 

 

             ด้วยความตั้งใจจะบริการการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่บุตรธิดาของชุมชนในย่านนี้โรงเรียนอนุบาลนิตาได้ดำเนินการโดยยึดระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดพยายามปรับปรุงโครงการวิธีการสอนให้ทันสมัยมีคุณภาพถูกต้องตามทฤษฎีและปรัชญาการศึกษาดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน รวมถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างจริงจังเสมอมาพื่อยกระดับการศึกษา ระดับชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป

And at the same time, the blue prom dresses can give taller effect on those maxi brides’ body. The sheath bridal gown appears in many texture and detail ideas.

Breguet Replica Watches