ความเป็นมา

โรงเรียนอนุบาลนิตา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๔
โดย นายแพทย์สันต์ และนางประไพ สิงหภักดี 

 

             ด้วยความตั้งใจจะบริการการด้านการศึกษาที่มีคุณภาพแก่บุตรธิดาของชุมชนในย่านนี้โรงเรียนอนุบาลนิตาได้ดำเนินการโดยยึดระเบียบปฏิบัติ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัดพยายามปรับปรุงโครงการวิธีการสอนให้ทันสมัยมีคุณภาพถูกต้องตามทฤษฎีและปรัชญาการศึกษาดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับปัจจุบัน รวมถึงการปฏิบัติตามกลยุทธ์ของเขตพื้นที่การศึกษาอย่างจริงจังเสมอมาพื่อยกระดับการศึกษา ระดับชาติให้เจริญก้าวหน้าขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมต่อไป

And at the same time, the blue prom dresses can give taller effect on those maxi brides’ body. The sheath bridal gown appears in many texture and detail ideas.