คุณครูนิตา

   
   
               
        นพ.สืบสันต์  สิงหภักดี        
        ผู้รับใบอนุญาต        
                 
           
      นายอัษฎากร  ศุภกิจ   นางพัชรพร ศุภกิจ   นางสุภาวดี  รื่นรมย์  
      ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและการบริหาร   ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและการบริหาร   ผู้จัดการ  
                 
               
      น.ส.สุขศรี (ครูนิด)          
      ธุรการ          
                 
เตรียมอนุบาล  

       
    น.ส.ธนพรรณ(ครูโจ้)  

 

น.ส.นฤมล ( ครูกบ)

 

       
                 
     อนุบาล 1/1        อนุบาล 1/2    
อนุบาล1    

 

 
  น.ส.เจนจิรา (ครูปลา)    น.ส.เมขลา (ครูใหม่)   น.ส.ณัฐชญา (ครูณัฐ)   นางวิชุดา (ครูวิ)  
                 
     อนุบาล 2/1        อนุบาล 2/2    
อนุบาล2  

     
  น.ส.กองสุข (ครูอ้อย)   นางกัลยา (ครูอ้อย)   

น.ส.อารีรัตน์(ครูเหมียว)

  น.ส.กิตติมา(ครูแคท)  
                 
     อนุบาล 3/1        อนุบาล 3/2    
 อนุบาล3

         
   น.ส.คนึงนิตย์ (ครูเล็ก)    น.ส.พรพรรณ (ครูอ้อย)   นางอำไพ (ครูสาว)       
             

Besides the application of different material like taffeta, silk, satin and chiffon, the princess wedding dresses also offer embroidery, studded rhinestones, sequins and lace to decorate it.