หลักสูตร

               ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลนิตา จัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช  ๒๕๔๖  กระทรวงศึกษาธิการ  ตามตาราง  ดังนี้

โครงสร้างหลักสูตร

ประสบการณ์สำคัญ

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

 .   ด้านร่างกาย

 .   ด้านอารมณ์และ   จิตใจ                 

 .   ด้านสังคม

 .   ด้านสติปัญญา

  เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็ก

  ๒.  เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก

  .  ธรรมชาติรอบตัว

  .  สิ่งต่างๆรอบตัวเด็ก ocntug.org

  ๑.  จังหวัดนนทบุรี

  ๒.  การเตรียมความพร้อมการเรียนรู้สู่อาเซียน

What we have to do is matching the prom dresses for one set style, bridal theme and your taste to decide the best embellishment for the sheath dress. Choosing a colored prom dress in column cut is a smart alternative to ensure your bridal appearance is special.