ระเบียบการ

การรับสมัครนักเรียน

 -  รับเฉพาะนักเรียนไป - กลับ ทั้งชายและหญิง
 -  รับเด็กอายุ 3 ปีเต็ม จนถึง 6 ปี โดยนับอายุถึงวันเปิดเรียน ต้นปีการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
 -  เด็กอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 3 ปี จะจัดให้อยู่เตรียมอนุบาล

หลักฐานการรับสมัคร

ผู้ปกครองโปรดพานักเรียนมาสมัครด้วยตนเองพร้อมทั้งหลักฐาน คือ

 -  สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตร replica watches swiss
 -  ภาพถ่ายของนักเรียน ขนาดโปสการ์ดสี (ถ่ายเองหรือที่มีอยู่แล้ว) จำนวน 2 ภาพ
 -  สำเนาหลักฐานการฉีดยาคุ้มกันโรค (ถ้ามี)
 -  รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 1 นิ้ว ติดบัตรรับ - ส่งนักเรียน (สีหรือขาวดำ)

เวลาเรียน

 -  เข้าเรียนเวลา 09.00 น. ( 8.45 น. กระดิ่งเข้าแถวเคารพธงชาติ ) ถึง 15.00 น. รวม 5 ชั่วโมง
 -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 11.30 น. ถึง 12.30 น.

วันหยุด

 -   หยุดประจำภาค ภาคต้น 10 ตุลาคม ถึง 31 ตุลาคม ภาคปลาย 16 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม
 -   หยุดประจำสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน ( วันเสาร์ - อาทิตย์ )
 -   หยุดตามวันหยุดราชการ

ภาคเรียน แบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน

 -   ภาคต้น ตั้งแต่ 16 พฤษภาคม ถึง 9 ตุลาคม
 -  ภาคปลาย ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ถึง 15 มีนาคม

ค่าธรรมเนียมการเรียน แบ่งเก็บปีละ 3 งวด คือ

 -   งวดที่ 1 ชำระภายใน 1 - 15 พฤษภาคม
 -   งวดที่ 2 ชำระระหว่าง วันที่ 15 - 31 สิงหาคม
 -   งวดที่ 3 ชำระระหว่าง วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน

นักเรียนเข้าใหม่ชำระเงิน งวดที่ 1 ในวันมอบตัว ถ้านักเรียนลาออกภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากโรงเรียนเปิด ทางโรงเรียนจะคืนเงินให้ทั้งหมดหลังจากนั้นโรงเรียนจะคิดเต็มงวด - beauty desses.

การรับ - ส่ง

 -   ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านได้ตั้งแต่ 15.00 น. ถึง 17.30 น. ถ้ามารับช้าไม่เกิน 18.00 น. ครูเวรจะขอค่าล่วงเวลา 60 บาท ถ้าหลังเวลา 18.00 น. ขึ้นไปจะขอค่าล่วงเวลา 120 บาท
 -   ทางโรงเรียนจะออกบัตรรับนักเรียนให้กับผู้ปกครอง นอกจากผู้ปกครองแล้ว ผู้มารับอื่นๆ จะต้องแสดงบัตรรับนักเรียนแก่ครูเวรทุกครั้ง มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไม่ให้รับนักเรียนกลับ
 -   ผู้ปกครองโปรดดูแลรักษาบัตรให้ดี ทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบ ในกรณีที่มีผู้นำบัตรมาแอบอ้างรับนักเรียน ถ้าบัตรหายหรือฉีกขาด ทางโรงเรียนจะออกบัตรให้ใหม่
 -   ทางโรงเรียนไม่มีรถรับ-ส่ง นักเรียน แต่มีรถร่วมบริการด้วยอัตราพอสมควร ติดต่อตกลงได้ที่แผนกธุรการของโรงเรียน