หยุดปีใหม่เทศกาลปีใหม่

โรงเรียนหยุดตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2560

เปิดเรียนวันที่ 4 มกราคม 2560