งานกีฬาสี

กิจกรรมกีฬาสี วันที่ 19 มกราคม 25560 เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี รู้จักการ รู้แพ้ รู้ชนะ