ทำความสะอาดของเล่นของใช้ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก (29 มิ.ย.60)