วันสงกรานต์หยุด 13 - 15 เม.ย. 58

วันจันทร์ที่ 13 -  วันพุธที่ 15   เมษายน 2558  

          โรงเรียนหยุด รวม 3 วัน 

            เนื่องในวันสงกรานต์