วันไหว้ครู

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลนิตา ... 

                         เพื่อให้รักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมอันดีงามของไทยเรา   โรงเรียนจะจัดพิธีไหว้ครูประจำปี      การศึกษา 2558   ในวันพฤหัสบดีที่  18  มิถุนายน  2558  เวลา 09.00 น.