วันประชุมผู้ปกครอง

ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองมาร่วมประชุมกับโรงเรียนและคณะครู

ทั้งนี้เพื่อ....

  1. เพื่อชี้แจงแนวทาง ทฤษฎีการศึกษา และวิธีปฏิบัติที่ทางโรงเรียนและคณะครู  ได้ยึดถือปฏิบัติอยู่
  2. เพื่อทราบความคิดเห็นของท่านผู้ปกครอง และข้อบกพร่องต่างๆ ของโรงเรียน  เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข  ให้บริการของโรงเรียนดีขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อนักเรียนของเรา

                   ทางโรงเรียนจึงใคร่ขอเชิญท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่มีเวลาว่าง กรุณามาร่วมประชุม  กับทางโรงเรียนและคณะครู

 ในวันอาทิตย์ที่ 28  มิถุนายน  พ.ศ.2558   เวลา 09.00-12.00 น.   ณ   โรงเรียนอนุบาลนิตา  

                                 ทางโรงเรียนหวังในความกรุณาครั้งนี้ด้วย

 

                                                                               ขอแสดงความนับถือ

                                                                  http://www.letterpresslove.co.uk/

 

                                                                               โรงเรียนอนุบาลนิตา