หยุด 12 สิงหาคม 2558 (วันแม่)

 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันแม่ ซึ่งวันนี้ถือตามวันเสด็จพระราชสมภพของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2519 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
ทั้งนี้เพื่อให้ลูก ๆ ทุกคนควรรำลึกถึงพระคุณของแม่