โรงเรียนอนุบาลนิตา รับสมัครเด็กอายุ 3 ปีเต็ม จนถึง 6 ปี

โรงเรียนอนุบาลนิตา การรับสมัครนักเรียน

 รับเฉพาะนักเรียนไป - กลับ ทั้งชายและหญิง
 รับเด็กอายุ 3 ปีเต็ม จนถึง 6 ปี โดยนับอายุถึงวันเปิดเรียน ต้นปีการศึกษาตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ
 เด็กอายุระหว่าง 2 ปี ถึง 3 ปี จะจัดให้อยู่เตรียมอนุบาล

http://www.s-csa.com/