เปิดเรียนตามปกติ

โรงเรียนเปิดเรียนในวันที่ 4 มกราคม  2558