กีฬาสี

โรงเรียนจัดกิจกรรม กีฬาสีวันที่  14  มกราคม 2559