ปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ( อ.1 และ อ.2)

โรงเรียนปิดเทอมภาคเรียนที่ 2  (อนุบาล 1และ อนุบาล 2)

คือวันที่ 5 มีนาคม  2559